ikeshamvugo

Ikeshamvugo rijyanye no kuvuga

Ibijyanye no kuvuga

Umuntu aravuga Inyoni zirajwigira

Ingoma ziravuga Inka zirabira

Intama ziratama Impongo zirakorora

Igikeri kiragonga Ingurube iratontoma

Impyisi irahuma Inuma iraguguza

Umusambi urahiga Imbwa iramoka

Isake irabika Imbeba irajwigira

Ihene irahebeba Imfizi irivuga

Intare irivuga Ingwe irahora

Imvura irahinda Imodoka irahinda

Umuriro urahinda/uragurumana Umugezi urasuma

Isuka irarangira Injangwe irahirita

Indege irahinda Inkokokazi irateteza

Inkotsa zirakotsora Icyanira kiranira

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *