ikeshamvugo

Ikeshamvugo mu ndamukanyo

Ikeshamvugo mu ndamukanyo ,ni amagambo yihariye akoreshwa muri uwo mwanya wo kuramukanya,akaba ari amagambo y’intoranywa ,yuje ikinyabupfura kitagerurwa.Mu muco wa Kinyarwanda habamo indamukanyo zitandukanye bitewe n’uturere,ariko hakaba n’izo uturere twose duhuriraho.Umuco mbonera uboneka mu ndamukanyo, nuko umukuru ariwe uramutsa umuto,umugore akaba ariwe uramutsa umugabo.Izo ndamukanyo zose zikagendana no guhoberana imisaya yombi ,bahereye iburyo bagana ibumoso.Dore zimwe mu ndamukanyo ziboneka mu muco nyarwanda : Indamukanyo Uko basubiza Mwaramutse ho Mwaramutse ho na mwe

Mwiriwe ho Mwiriwe ho na mwe

Muraho Muraho na mwe

Muraho ni amahoro Turaho ni amahoro

Murakomeye Dukomerane

Amashyo Amashongore,amagana

Girinka Amashyo n’amagana

Giramata Ahore ku ruhimbi

Girumugabo Ndamukugize ,ndamushimye

Girumugore Ndamukugize ,ndamushimye

Girabana Hungu na Kobwa

Icyitonderwa : Ku ndamukanyo igira iti « Girumugabo cyangwa se Girumugore ».Iyo umufite usubiza ngo : « Ndamushimye», waba utamufite ,ugasubuza ngo : «Ndamukugize ».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *