ikeshamvugo

Ikeshamvugo rijyanye n’ibihe

Mu mibarire y’ibihe , abanyarwanda bagiraga ikeshamvugo ryabo bakoreshaga rijyanye n’umuco wabo ndetse n’akazi kabo ka buri munsi.Umwaduko w’abazungu utaraza,ngo abantu batangire kujijuka,ntabwo babaraga ibihe nkuko tubibara ubu.Ntibabaraga amasegonda,iminota,amasaha,iminsi,ibyumweru,amezi,,imyaka,ibinyejanan’ibinyagihumbi,niyo mpamvu niyo batangaza ibintu bimwe na bimwe byabaye mu mateka,batangaza umwaka w’amacishirizo ibyo bintu byabereyemo.Abanyarwanda bari bafite uburyo buhoraho bwo kubara ibihe byabo.Bumwe muri ubwo buryo […]

ikeshamvugo

Ikeshamvugo rijyanye no kuvuga

Ibijyanye no kuvuga Umuntu aravuga Inyoni zirajwigira Ingoma ziravuga Inka zirabira Intama ziratama Impongo zirakorora Igikeri kiragonga Ingurube iratontoma Impyisi irahuma Inuma iraguguza Umusambi urahiga Imbwa iramoka Isake irabika Imbeba irajwigira Ihene irahebeba Imfizi irivuga Intare irivuga Ingwe irahora Imvura irahinda Imodoka irahinda Umuriro urahinda/uragurumana Umugezi urasuma Isuka irarangira Injangwe irahirita Indege irahinda Inkokokazi irateteza […]

ikeshamvugo

Ikeshamvugo mu ndamukanyo

Ikeshamvugo mu ndamukanyo ,ni amagambo yihariye akoreshwa muri uwo mwanya wo kuramukanya,akaba ari amagambo y’intoranywa ,yuje ikinyabupfura kitagerurwa.Mu muco wa Kinyarwanda habamo indamukanyo zitandukanye bitewe n’uturere,ariko hakaba n’izo uturere twose duhuriraho.Umuco mbonera uboneka mu ndamukanyo, nuko umukuru ariwe uramutsa umuto,umugore akaba ariwe uramutsa umugabo.Izo ndamukanyo zose zikagendana no guhoberana imisaya yombi ,bahereye iburyo bagana ibumoso.Dore […]